Suomenmaa: Kansanedustaja Mikko Kärnä tukemassa Skotlannin mahdollisia itsenäisyyspyrkimyksiä

Mikko Kärnä toimii Pohjoismaiden neuvos­ton jä­se­ne­nä ja on ehdottanut, että Skotlanti voitaisiin hyväksyä jäseneksi mukaan vaikka ei olekaan vielä itsenäinen valtio, mikäli Skotlanti vaan hakisi sitä. Kärnä on suunnittellut ottavansa asian esiin ensi tilassa.

”Ai­on ol­la tu­le­val­la vii­kol­la yh­tey­des­sä Skot­lan­nin pää­mi­nis­te­rin ka­bi­net­tiin sekä hal­lin­toon ja pyy­tää, et­tä he ha­ki­si­vat vä­lit­tö­mäs­ti Poh­jois­mai­den neu­vos­ton jä­se­nyyt­tä.”

Mitään estettä tälle Skotlannin mahdolliselle tulevalle jäsenyydellä Pohjoismaiden neuvostoon ei Kärnän mielestä ole, koska jäseninä on entuudestaan jo muitakin erilaisia alueita kuten Grönlanti.

”Eu­roo­pan uni­o­nin ja Poh­jois­mai­den Neu­vos­ton tu­lee mo­lem­pien ol­la it­se­näis­ten kan­so­jen ja kan­sa­kun­tien rau­han, va­kau­den ja ta­lou­den liit­to­ja.”

Pitäähän sitä nyt yrittää tarjota tukea, jos joku kansakunta kaipaa itsenäisyyttä ja lähtee demokratian keinoin sitä tavoittelemaan. Onhan se myös YK:n pe­rus­so­pi­mus­ten mu­kaan oi­keus jokaisen kansakunnan itse päättää omista asioista.

Suomenmaa